Adem Kesik İnci Gerdanlık İlahi Sözü


Fatiha Bakara Âl-i İmran Nisa Maide’den En’am,
A’raf Enfal Tevbe Yunus Hud Yusuf’tan alır esin,
Ra’d İbrahim Hıcr u Nahl İsra Kehf ile Meryem,
Tâ Hâ Enbiya Hacc’ından Mü’minun Nur bula her dem,
Nur u Furkan’uş Şuâra Neml Kasas ile hem Ankebut Rum Lokman ile,
Secde Ahzabı Sebe’de Sebe Fâtır Yasin’lerken gelir derhal Saffat u Sa’d.

Peşinden inci gerdanlık Zümer Mü’min’le Fussilet,
Fussilet Şura’dan Zuhruf Duhan Câsiye’den Ahkâf,
Muhammed Fetih Hucurat Zariyat’tan öncedir Kaf,
Zariyat Tur Necm’den Kamer Rahman Vakıa’dan,
Hadid Savaşım verse Haşr olur Mümtehine Saff’tan.

Andolsun Cuma Münafikun Teğabün Talâk bulunmaz,
Tahrim Mülk Kalem yazmaz Hakka Mearic olunmaz,
Mearic Nuh’a Cin’lerden Müzzemmil ve Müddesir’at,
Kıyame oldu İnsan’a Mürselat Nebe Naziat,
Naziat Abese Tekvir İnfitar Mutaffifin İnşikak.

Buruc Tarık A’la Gaşiye’le Fecr Beled,
Fecr u Beled Veş Şems Leyl’den Duha İnşirah ve Alâk,
Kadr’in Beyyine’si Zilzal Âdiyat Karia’dan,
Karia Tekasür Asr’a Hümeze Fil Kureyş’e özgü,
Maun Kevser Kafirun Nasr Leheb İhlâs Felak ve Nas.

YORUMLAR

Bir cevap yazın