Kadir Gecesi sözleri ve mesajları! En güzel, kısa ve resimli 2022 Kadir Gecesi sözleri! Dualı Kadir Gecesi mesajları! Kadir Gecesi uzun mesajları

Kadir gecesi sözleri, hususi kadir gecesi mesajları. İslam alemi için bin haydan daha hayırlı gece olarak kabul edilen Kadir gecesi için hazırlanmış hususi sözlerden oluşan mesajları haberimizde bulabilirsiniz. Kadir Gecesi sözleri ve mesajları! En güzel, kısa ve resimli 2022 Kadir Gecesi sözleri! Dualı Kadir Gecesi mesajları! Kadir Gecesi uzun mesajlar ve sözler!

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “yargı, onur, güç, yücelik” benzer şekilde anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in inmiş olduğu gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde inmiş olduğu ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede meydana getirilen amel bulunduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Sadece genel bir sayı konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonrasında gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur’ân-ı Kerîm’in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla karşılık eden “gün” terimi kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

Tanrı’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil etmiş olduğundan bu olayın gerçekleştiği gece hususi bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına haiz bulunmalarına karşılık müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muva??a?, “İ?tikâf”, 15). Kadr sûresinde bildirildiğine gore bu gecede Tanrı’ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece süresince yeryüzüne barış ve esenlik başat olur.

Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve tüm hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mukaddes bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunmuş olduğu sonucu ortaya çıkar. Bu gecenin daha oldukça ramazanın son on yada yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, “Fazlü leyleti’l-?adr”, 2-3; Müslim, “?ıyâm”, 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir. Bu hususta sahâbeden gelen rivayetlerde en oldukça ramazanın 27. gecesi öne çıkıyorsa da (Müslim, “?alâtü’l-müsâfirîn”, 179-180, “?ıyâm”, 220-221; Ebû Dâvûd, “Şehru Ramazân”, 2, 6; Tirmizî, “?alışveriş merkez”, 72) bu rivayetler ihtilâflı olduğundan kesinlik ifade etmemektedir. Bazı nakillerde Hz. Peygamber’in Kadir gecesinin vaktini haber vermeye girişim etmiş olduğu, bir tek o sırada bir mevzuda anlaşmazlığa düşen iki sahâbînin Resûlullah’a başvurması üzerine buna fırsat bulamadığı, sonrasında da mevzunun zihninden silmiş olduğu bildirilir (Buhârî, “Fazlü leyleti’l-?adr”, 4; Müslim, “?ıyâm”, 217; Dârimî, “?alışveriş merkez”, 56).

Kadir gecesinin kati olarak belirlenmemesinin hikmeti üstünde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden yararlanmak için daha uygun bulunduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde müslümanlar yalnız o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Oysa kısmî belirsizlik yardımıyla müminlerin Kadir gecesi ümidiyle tüm ramazan gecelerini yakarma şuuru içinde geçirmeleri söz mevzusudur. Ek olarak Kadir gecesinin bildirilmemesi yöntemiyle müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri yada tâzimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur (Zemahşerî, IV, 273; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 28-29).

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Tanrı’tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, “Fazlu leyleti’l-?adr”, 1; Müslim, “?alâtü’l-müsâfirîn”, 175-176). Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i’tikâfa çekilir, geceleri daha oldukça yakarma ve tefekkürle geçirdiği benzer şekilde ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, “Fazlu leyleti’l-?adr”, 5; “İ?tikâf”, 1; Müslim, “İ?tikâf”, 1-5; Tirmizî, “?alışveriş merkez”, 73). Bir hadiste Resûl-i Ekrem’in Kadir gecesinde, “Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!” şeklinde yakarış edilmesini tavsiye etmiş olduğu belirtilir (Tirmizî, “Da?avât”, 84; İbn Mâce, “Du?â?”, 5). Bu sebeple müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve bilhassa âlimlerin çoğunluğunun işaret etmiş olduğu 27. geceyi, kulluk bilinci içinde yakarma ederek ve geçmişte yaptıkları hataları yine tekrarlamamaya kati karar vererek geçirmeye itina gösterirler.

Kadir gecesi hakkında birçok risâle yazılmıştır. Bunlar içinde Bedreddin el-Karâfî (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3582; TSMK, III. Ahmed, nr. 545), Ali el-Karî (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3666; Hacı Mahmud, nr. 329), Ahmed b. Ali el-Bûnî (Süleymaniye Ktp., Cârullah Efendi, nr. 2083), Süleyman b. İbrâhim el-Alevî (İÜ Ktp., AY, nr. 3280), Muhammed Abdürraûf el-Münâvî (Beyazıt Devlet Ktp., Bayezid, nr. 239) ve Aziz Mahmud Hüdâyî’nin (Gazi Hüsrev Bey Ktp., Karagöz Bey, nr. 3571) eserleri sayılabilir (ek olarak bk. bibl.).

– Son olarak ve hakiki din olan İslam”ın yaşantımızdaki en önemli yönlendirici unsur olmasını, hakkaniyet ve dürüstlüğün hakim olduğu şefkatli mutlu günlerle birlikte temenni ve niyaz eylerim. Kadir Geceniz kutsal olsun…

– Kul bittim söylediği anda Rabbi yettim der. Dermanı kulda aramamak, ellerimizi hep ona açmak ve dualarda unutulmamak dileğiyle Kadir geceniz mukaddes olsun.

– Sen o şekilde bir insan ol ki akıllara dursun sen ona buna değil Tanrı’a kulsun sen zulmettler için de parlayan nursun senin benzer şekilde dostun Kadir Gecesi Mukaddes olsun.

– resimli kadir gecesi mesajlarıİlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra karşılık olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

– Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet’i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu şefkatli nice kandillere…

– Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar mutluluk kervana gelip kapında dursun. Tüm Melekler sizinle,Dualarınız Kabul Kadir Geceniz Mukaddes Olsun….

– Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bizlere, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bizlere. Bire bin yazilan bu gecede yakarış edelim Rabbimiz’e! Hayırlı kandiller.

– Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Tanrı tüm dualarınızı kabul etsin.

– Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunmuş olacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden kucak kucak yararlanacağı umut, refah ve müjde gecesidir Kadir gecesiniz hayırlı olsun !

– Yüreğine bin damla serpilsin ki yüreğin ferahlasın, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun ki refah dolu bir yaşamın olsun, bu mukaddes Kadir gecesinde tüm dualarınız kabul olunsun.

– Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri Ya Rabbim. Hayırlı Kadir Geceleriniz olsun…

– Bu kıymetli Kadir gecesinde, kâinatın yaratıcısı ve âlemlerin Rabbi olan bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Tanrı (c.c.) tüm dualarınızı kabul etsin. Hayırlı Kandiller.

– Gövde de baş ne ise imanda da sabır aynıdır. Başsız beden olmayacağı benzer şekilde sabırsız da inanç olmaz. Kişinin sözü aklını ve faziletini gösterir. Hayırlı Kadir Geceleriniz olsun.

– Tanrı”ü Teâla iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Rıdvan-ı Ekber”ine vasıl eylesin. Kadir geceniz mukaddes olsun…

Kadir Gecesi sözleri ve mesajları! En güzel, kısa ve resimli 2022 Kadir Gecesi sözleri! Dualı Kadir Gecesi mesajları! Kadir Gecesi uzun mesajları

– Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Tanrı, La ilahe illallah. Kadir geceniz mukaddes olsun.

– Mukaddes Kadir Gecenizin en derin sevgi ve saygılarımla kutlarım. Dareynde cümlemize afiyet ve selametler dilerim. Nice mutlu ve kutlu günlere mutluluk, devlet, izzet ve şefkatle erişmenizi temenni ve niyaz ederi. Kadir Geceniz mukaddes olsun…

– Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece yakarış edelim Tanrı affeden ve bağışlayandır, unutmayalım Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler luk yaşlarıyla dolacak Kadir Geceniz mukaddes, dualarınız kabul olsun.

– Kadir geceniz mukaddes olsun! Tanrı sana sevdiklerinle beraber mutlu ve rahat bir halde yaşamayı nasip etsin. Hayırlı Kandiller..!

– Tanrı’ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere kucak kucak kayra edilmiş olduğu gece manasına gelen Kadir Gecesi”nde, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun Kadir gecesiniz mukaddes olsun!

– Kardeşliğin, dostluğun, sevginin, umudun hayatınızda hep olduğu, dualarınızın kabul edilmiş olduğu bir Kadir Gecesi geçirmeniz dileklerimle Kandilinizi kutlama ederim.

– Aden nerededir bilir misin? Gülen gözlerde, tatlı sözlerde, mutlu yüzlerdedir. Kimi zaman gecelerde, kimi vakit gündüzlerdedir. Fakat en güzeli kalplerdedir. Kalbi güzel tüm sevdiklerimin Kadir Gecesini kutlarım…

– Kul fanidir, yol mukaddes. Bigün verilecek son nefes. Ne makam kalıcı, ne de heves. Bir tek Kurandır gerçek adres. Yüreğin aden benzer şekilde güzel, aden senin benzer şekilde hususi yüreklerle dolsun. Kadir Geceniz mukaddes olsun…

Kadir Gecesi sözleri ve mesajları! En güzel, kısa ve resimli 2022 Kadir Gecesi sözleri! Dualı Kadir Gecesi mesajları! Kadir Gecesi uzun mesajları

– Mütevazı duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde yaşlar, ona susamış dudaklar kadar, oluşturulan eller var. Kadir Geceniz Mukaddes Olsun.

– Ya Rabbim, cezadan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım. Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum. Sen kendini övdüğün benzeri biçimindesin. (Peygamberimizin Kandil Duası) ÂMİN… Hayırlı Kandiller.

– Arşı Ala’nın kapılarının ardına kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı bu mukaddes bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle! Kadir Geceniz mukaddes olsun.

– Ey Rabbim, dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslam”ın yolundan ayırma. Kadir Geceniz mukaddes olsun…

– Tanrı’ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana benzer şekilde dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. kandiliniz kutsal olsun.

– En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukarın avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı nice mutlu kandillere.

– Ömrüne yaşam katılsın, gönlüne meltem saçılsın. Bu mukaddes gecede melekler dört bir yanını sarsın. Derdine derman, gönlüne inanç dolsun. Kadir Geceniz mukaddes olsun…

– Ey Rabbim! Razı olacağın amellerle süsle ömrümüzü, Razı olacağın kullarından eyle bizi. Kadir Geceniz Mukaddes Olsun.

– Ettiğin her yakarış derdine ilaç, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne refah getirsin. Mukaddes Kadir Geceniz hayırlı olsun…

– Tüm yürekler luk dolsun. Umutlarınız gerçek olsun. Acılarınız unutulsun. Dualarınız kabul ve mukaddes Kadir Geceniz hayırlara vesile olsun…

– Mukaddes Kadir Gecenizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçmiş olduğu benzer şekilde olmasını temenni ederim. Kandiliniz mukaddes olsun.

– Semanın kapılarının açılıp rahmetin sağanak, sağanak yağdığı bu günde duşen damlaların sizi ailece sırıl sıklam etmesi dileğiyle.Kandiliniz Mübarek olsun.

– Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere.

-Sofranız afiyetli, paranız verimli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz Merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kandiliniz kutsal olsun.

– Rüzgarın kemanını çaldırmış olduğu ve yağmur damlalarının percerene vurmuş olduğu bir gecede yatağına uzanıp, keşke söylediğin tüm güzelliklerin sizin olsun.

– Kardeşliğin devamlı olduğu, sevgilerin birleştiği dostlukların asla bitmediği, küçük bir ihtimal durgun, küçük bir ihtimal bitkin, gene de mutlu, gene de şefkatli nice kandillere.

– Yüreklerin bir attığı duaların gökyüzüne yükseldiği mukaddes Kadir Gecesinin hayırlara vesile olmasını ve ömrünüzün sağlık, refah ve inanç dolu geçmesini dilerim.

Webhaberim.com

Kadir Gecesi, Ramazan, İslam, Mevla, Dini, Gündem, Haberler

YORUMLAR

Bir cevap yazın