Son değişiklikleriyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Son olarak değiştirilen 657 sayılı Kamu Hizmeti Yasasını indirmek için buraya tıklayın.

görmezden gelme


Diyanet’ten 2022 Ramazan etkinlikleri

4179 RESMİ HUKUK (1) (2) (3)
Kanun numarası: 657
Kabul zamanı: 14.07.1965
Resmi Gazete Gösterim Zamanı: 23.07.1965 Baskı: 12056
Görünüm kodu: Ses düzeni: 5 Cilt: 4 Sayfa: 3044

Bu Kanunun geçersiz hükümleri için, bkz.
Cilt 2 Sayfa 805
2.5 anlık ileti
Bu Kanuna ilişkin Bakanlar Kurulu sonucu ile yürürlüğe giren hükümler için kanunla düzenlenen “Düzenleme Kurulu” endeksine bakınız.

BÖLÜM I.
Genel Hükümler
BÖLÜM 1
Kapsam, amaç, ilkeler, istihdam biçimleri
Kapsam:
Madde 1 – (Değişik 30 Mayıs 1974 tarih ve 12/1 Sayılı KHK ile; Kabul Zamanı: 15 Mayıs 1975 – 1897/1 Sayılı)
Bu Kanun, genel ve ek bütçeli kuruluşlar, il hususi idareleri, yerel idareler, il hususi idareleri ve yerel idarelerce kurulan sendikalar ile bunların döner sermayeleri, kanuni sandıklar, kurtarma sandıkları yada Fizik Bölge Müdürlükleri çalışanları hakkında uygulanır. Eğitim.
Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen hususi hükümler uygulanır.
––––––––––––––––––
(1) a – 6 Ağustos 1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi,
“Devlet Personel Başkanlığı” ifadesi “Devlet Personel Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.
b – 29.11.1984 tarih ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 55. maddesi uyarınca; 657 numara
Kanun ve ekleri ve değişimleri ile 13.12.12. Kanun 160’ın 4. Maddesine İlişkin Kanun.
06.08.1984 217 Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerine atıf.
(2) 5302 Sayılı Kanun Hükümleri Coll.
Bu durumda, No. 5302. Kanun hükümleri uygulanır ve bu Kanunun 70 inci maddesi uyarınca yargı yetkisine tabidir.
(3) 07.03.2005 5393 Mahalli Yönetimler Yasası’nın 84. Maddesi; Bu Kanunda, belediyenin bir memuru
ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun hak ettiğiniz vazife ve hizmetlerle sınırı olan olan hükümlerine aykırıdır.
Bulunursa anılan kanun hükümleri uygulanır.
4180
(Değişik: 19/2/1980 – 2261/5 md.) Anayasa Mahkemesi üye ve yedekleri ile raportörleri; Yargı ve savcılık mesleklerini ve bu mesleklerde sayılan görevleri ifa eden kişiler,
Danıştay ve Sayıştayın meslek mensupları, Sayıştay savcıları ve yardımcıları, üniversiteler, İktisat ve İşletme Akademileri, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri, Devlet
Güzel Sanatlar Akademileri, Türkiye ve Ortadoğu Enstitüsü öğretmen ve yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri, Mehtaran Topluluğu Sanatkarları ekibi, Devlet Tiyatrosu, Devlet Opera ve Balesi, Kent Opera ve Tiyatroları, ve Belediye ve Belediye Meclisi ve orkestra görevlileri, uzman görevliler, icra uzmanları ve kursiyerler; Spor-Toto Teşkilatına alışmış personel; Subaylar, astsubaylar, meslek jandarmaları, uzman subaylar, sözleşmeli astsubaylar ve güvenlik kuvvetleri mensupları, kendi ayrı mevzuat hükümlerine tabidir.
Hedef:
Madde 2 – (Değişik: 23.12.1972 – KHK md. 2/1)
Bu Kanun, hizmetin süresini, niteliklerini, atanmasını ve eğitimini, terfi ve terfisini, görevleri, hakları, yükümlülükleri ve sorumlulukları, işyar maaşları ve ödeneklerini ve öteki personel mevzularını düzenler. § 117.) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı çıkarır (2).
Prensipler:
Madde 3- Bu Kanunun esasları şunlardır:
sınıflandırma:
A) (Değişik: 31.07.1970 – S. 1327/2) Kamu hizmeti görevleri ve bu görevlerde çalışan memurlar, görevin gerektirdiği kalite ve mesleklere gore sınıflandırılır.
ayrılık.
Kariyer:
B) Memurların hizmetleri için lüzumlu informasyon ve eğitim şartlarını sağlamak.
sınıflarında en yüksek notlara yetişebilmeleri için uygun bir halde
liyakat:
C) Memurluğa giriş, bölümler içinde yükselme, yükselme,
hizmetin sona erdirilmesini esaslı bir sisteme dayandırmak ve bu sistemin uygulanmasında memurların eşit fırsatlara haiz olmasını sağlamak.
İstihdam biçimleri:
Madde 4 – (Değişik 30 Mayıs 1974 tarih ve 12 Sayılı KHK ile; Değişik: 15 Mayıs 1975 – 1897/1 md.)
Hükümet politikası; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler.
cezbeder.
A) Işyar:
Mevcut kurumsal şekli ne olursa olsun, genel olarak devlet ve öteki kamu kurumları tarafınca kabul edilmektedir.
Yönetim ilkelerine gore, temel ve devamlı kamu hizmetlerinin sağlanması ile görevlendirilenler,
Kanun uygulanırken çalışan dikkate alınır.
Yukarıda tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel siyaset tanımı, araştırma, planlama,
Çalışanlar bununla birlikte programlama, yönetim ve denetimden görevli ve yetkili kişilerdir.
––––––––––––––––––
(1) Madde 6191 10 Ekim 2011 tarihindeki Kanun’un 10. Maddesi
“Uzman jandarma” terimi “uzman jandarma, uzman astsubay ve sözleşmeli astsubay ve işyar” olarak kullanılmaktadır.
tekrardan yazıldı ve tekrardan yazıldı.
(2) 7 Şubat 2018 tarihindeki KHK. 703 Sayılı Yönetmeliğin 182 nci maddesi, bu fıkra hükümleri.
“Bakanlar Kurulu sonucu ile” ibaresi “Cumhurbaşkanı tarafınca” olarak değiştirilmiştir.
4181
B) Sözleşmeli personel: (1)
Kalkınma planı, senelik program ve emek harcama programlarında uygulanacak mühim projelerin hazırlanması,
Yalnız gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işletilebilirliği için bir şart olan temel ve istisnai durumlar için.
Hususi mesleki informasyon ve uzmanlık gerektiren geçici görevler için Cumhurbaşkanı tarafınca belirlenen esaslar
ve mali yıl sözleşmesi ile prosedürler altında oluşturulan görevlerde.
Tespit edilmiş ve işyar sayılmayan memurlardır.(6)
(İkinci fıkra yürürlükten kaldırıldı: 04.04.2007 – 5620/4 Sayılı)
Sadece yabancı uyruklular; eski harflerle yazılmış belgeleri ve arşiv kayıtlarını değerlendiren çevirmenler; çevirmenler; Ulusal Eğitim Bakanlığı ölçme çalışanının neticeleri.
Öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamı ile karşılanamadığı durumlarda öğretmenler; işletme
Avukat sayısının azca olmasının sürekli avukat çalıştırmayı gereksiz kıldığı yerlerde avukatlar, (….) (2)
devamlı istihdamın mümkün olmadığı durumlarda doktorlar yada uzmanlar; Adli Tıp Enstitüsü
uzmanlar; Devlet Konservatuarı sanatçı öğretim üyeleri; İstanbul Belediye Konservatuarı
sanatçılar; Bu Kanun kapsamındaki bazı kamu idaresi organları ve dış kuruluşların çalışanının mecburi hallerde sözleşmeli olarak çalıştırılması da caizdir.(3) (4)
(Ek fıkra: 04.04.2007 – No. 5620/4) Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak araştırma ve istisnalar, kendilerine ödenecek azami maaş, hizmet sonu oranı – ödenir.
İzinler, verilecek görevler ve mesleki nitelikler, uymama cezaları, sözleşmenin feshi, işe son verilmesi, istihdam mevzuları ile sözleşme esas ve usulleri
Bunu Cumhurbaşkanı belirleyecek. (Ek cümle: 25.6.2009 – 5917/47)
Hizmet sözleşmesi ilkelerine aykırılık sebebiyle sözleşmelerin kurumsal olarak feshi
yada Başkanın sözleşmesinde öngörülen istisnalar haricinde, sözleşme süresi süresince,
kurumların sözleşmeli mensubu, feshedilmelerinin üstünden bir yıl geçmemişse.
görevlerinde çalıştırılamazlar (5) (7)
––––––––––––––––––

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

YORUMLAR

Bir cevap yazın